+ Ngày 22 - 09 - 2023 

       + Ngày 21 - 09 - 2023 

       + Ngày 20 - 09 - 2023 

       + Ngày 20 - 09 - 2023 

       + Ngày 18 - 09 - 2023 

       + Ngày 16 - 09 - 2023 

       + Ngày 13 - 09 - 2023 

       + Ngày 12 - 09 - 2023 

       + Ngày 11 - 09 - 2023 

                                                           

 trung tâm dịch vụ việc làm hải dương, trung tâm dv việc làm tỉnh hải dương, trung tâm giới thiệu việc làm hải dương