(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

       + Ngày 24 - 05 - 2024

       + Ngày 23 - 05 - 2024

       + Ngày 23 - 05 - 2024

       + Ngày 21 - 05 - 2024

       + Ngày 20 - 05 - 2024

       + Ngày 18 - 05 - 2024

       + Ngày 17 - 05 - 2024

            + Ngày 13 - 05 - 2024

       + Ngày 10 - 05 - 2024

 

                                                        

 trung tâm dịch vụ việc làm hải dương, trung tâm dv việc làm tỉnh hải dương, trung tâm giới thiệu việc làm hải dương